Header Header Header Header Header
Header Header
Header Header Header

Privacy Verklaring

Hylkema Funderingstechniek B.V., gevestigd aan Industrieweg 3-I, 8263 AA Kampen, is

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacyverklaring.

 

Contactgegevens

www.hylkemafunderingstechniek.nl, Industrieweg 3-I, 8263 AA Kampen 038-3338020

info@hylkemafunderingstechniek.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hylkema Funderingstechniek B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze

diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de

persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens

verwerken

Hylkema Funderingstechniek B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Hylkema Funderingstechniek B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht

zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Hylkema Funderingstechniek B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten

over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hylkema Funderingstechniek B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de

doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en neemt hierbij de wettelijke termijn

in acht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Hylkema Funderingstechniek B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de

uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hylkema Funderingstechniek B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische

cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste

bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die

wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor

cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je

ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb

je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te

maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hylkema Funderingstechniek B.V. en

heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou

beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te

sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van

jouw persoonsgegevens sturen naar info@hylkemafunderingstechniek.nl. Om er zeker van te zijn dat

het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het

verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met

nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter

bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hylkema Funderingstechniek B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een

klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hylkema Funderingstechniek B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of

via info@hylkemafunderingstechniek.nl.