Header Header Header Header Header
Header Header
Header Header Header

Privacy Verklaring

Hylkema Funderingstechniek B.V., gevestigd aan Industrieweg 3-I, 8263 AA Kampen, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens
www.hylkemafunderingstechniek.nl, Industrieweg 3-I, 8263 AA Kampen 038-3338020
info@hylkemafunderingstechniek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hylkema Funderingstechniek B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Hylkema Funderingstechniek B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Hylkema Funderingstechniek B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Hylkema Funderingstechniek B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hylkema Funderingstechniek B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en neemt hierbij de wettelijke termijn
in acht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hylkema Funderingstechniek B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hylkema Funderingstechniek B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die
wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hylkema Funderingstechniek B.V. en
heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@hylkemafunderingstechniek.nl. Om er zeker van te zijn dat
het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Hylkema Funderingstechniek B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hylkema Funderingstechniek B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of
via info@hylkemafunderingstechniek.nl.